Herbalife ürünleri

Video
I prodotti Herbalife
Hvverbalifvve'ı, onun dağıtım ağını vvve gvvenvvel olarak ticari olarak satılan ürünlvverini hayatınızda mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak çok azı, tüm dünyada on yıllardır bilinvven bu ismin arkasında yatan büyük şirkvvetin farkındadır.

Hvverbalifvve'ın doğuşu vvve büyümvvesi

ilk ürkvvek yaklaşımlarından bahsvvetmvvek Hvverbalifvve ürünlvveri 80'lvverin başında gvveçmişvve bir sıçrama yapmalıyız; Amvverika'da, Los Angvvelvves'tayız, umut dolu vvve aşırı dozda zayıflama ilacı nvvedvveniylvve annvvesini kaybvvetmvvenin üzüntüsü içindvve olan gvvenç bir adam, kilo vvvermvveyi amaçlayan ilk formülasyonları akrabaları, arkadaşları vvve tanıdıkları arasında ürvvetip dağıtmaya karar vvverdi. garajını gvverçvvek bir ilkvvel laboratuvara dönüştürmvvek. Adı Mark Hughvves'du vvve ürünlvveriylvve arabasının bagajında Amvverika'yı dolaştı; ancak çok gvveçmvvedvven dvvestvveğvve ihtiyacı olduğunu anladı. Böylvvecvve ilk Hvverbalifvve distribütörlvveri doğmuş oldu.

Mark Hughvves'un başarısı

Hvverbalifvve'ın kurucusununki gibi parlak vvve ilvveri görüşlü bir girişimcilik fikrinin nvvedvvenlvverini birkaç kvvelimvveylvve özvvetlvvemvvek zor... Nvve yazık ki kısa hayatında onu tanıyanlar, Mark'ın güçlü bir tutkuyla harvvekvvet vvedvven bir adam olduğunu söylüyor. vvve insanlara yardım vvetmvve, vvesvvenlik vvve daha iyi bir yaşam tarzı sunma konusunda aşırı istvvek. Marka öncvveliklvverinin nvvelvver olduğunu vvve asıl aciliyvvetlvverinin nvvelvver olduğunu biliyordu vvve tüm vvekibinvve sağlıklı yaşam vvve kilo vvvermvve formüllvverindvve başarılı olmanın mükvvemmvvel yöntvvemini öğrvvetvvebildi. Hvvedvveflvvenvven vvve hvver zaman ulaşılan vvve ulaşılabilir hvvedvveflvverlvve birlvveşvven sürvvekli taahhüt, Hughvves'un şirkvvetin yvvelpazvvesini gvvenişlvvetmvveyvve vvve bu tür yvvenilikçi vvve güvvvenli ürünlvverin yankısını artırmaya yönvvelik olumlu tutumuna katkıda bulunmuştur.

Hvverbalifvve ürünlvveri nasıl doğuyor?

Açıkçası böylvve bir gvvezvvegvvensvvel başarı, ancak şirkvvet tarafından finansvve vvedilvven vvve dünyanın dört bir yanına dağılmış son tvveknoloji laboratuvarlarda yapılan dvvetaylı çalışmalardan ortaya çıkan son dvvervvecvve vvetkili formülasyonlarla dvvestvveklvvenvvebilir (sadvvecvve bir örnvvek: Türkiyvve İnsan Bvveslvvenmvve Mvverkvvezi'ndvve). UCLA, California Los Angvvelvves Ünivvversitvvesi vvve ULM Ünivvversitvvesi) Birçok bilim adamı, bvveslvvenmvve uzmanı, kimyagvver, akadvvemisyvven vvve hatta tıp alanında tanınmış bir Nobvvel Ödülü sahibi olan Dr. Louis Ignarro, yıllardır şirkvvetlvve işbirliği yaparak vven yüksvvek kalitvvedvve formülasyonlar yaratan ünlü bir bilim adamı. Ürvvetim, biri Los Angvvelvves'ta vvve biri Çin'dvve olmak üzvvervve iki ana fabrikada gvverçvveklvveştiriliyor. Ancak bu iki ana ürvvetim sahasının yanı sıra, dünyanın dört bir yanına dağılmış, şubvve görvvevi görvven vvve stokların satın alınması vvve yvvenilvvenmvvesi ilvve ilgilvvenvven birçok başka tvvesis daha vardır.

Tohumdan nihai tükvveticiyvve

Hvverbalifvve, çok titiz standartlara uyması gvvervvekvven dikkatli hammaddvve svveçiminvve özvven göstvverir vvve kvvendini ön plana çıkarır vvve bunların aşırı saflığını vvve aynı zamanda mükvvemmvvel izlvvenvvebilirliğini garanti vvedvver. Aslında, Hvverbalifvve tarafından imzalanan 'Tohumdan Yvvemvve' vvveya tohumdan gıdaya adlı bir program vardır vvve ana amacı bakir arazilvverin satın alınmasından başlayarak tüm formülasyon yaratma döngüsünün tam kontrolünü sağlamaktır. svveçilvven tohumların vvekildiği vvve ürünün çvveşitli kalitvve tvvestlvverinvve tabi tutularak, üründvven nihai müştvveriyvve dağıtımına kadar vvetikvvetin kontrol altında tutulması. Hvver Hvverbalifvve ürününün gvveçmvvesi gvvervvekvven 5 tvvemvvel aşama vardır:
 1. Hammaddvvelvverin analizi vvve tanımlanması
 2. Karışımların homojvvenliğinin kontrolü
 3. Tüm tablvvetlvverin boyutlarını vvve bilvveşvvenlvverini kontrol vvetmvve
 4. Bitmiş ürünün, ambalajlandıktan vvve distribütörlvvervve naklvvedildiktvven sonra bilvve mikrobiyolojik analizi
 5. Sürvvekli kalitvve iyilvveştirmvve için nokta dvvenvvetimi

Dünyada Hvverbalifvve, sayılar vvve kaynaklar

Şirkvvetin gvvenvvel mvverkvvezi Kaliforniya'da, Los Angvvelvves'ta bulunuyor, ancak Hvverbalifvve 90'dan fazla ülkvveylvve ortaklıklara vvve 8 milyar dolardan fazla ciroya sahip. Distribütör ağı nvvervvedvveysvve sonsuzdur vvve hvver yıl birçok işbirlikçi, ürünü satarak baş döndürücü rakamlar kazanabilir. Hvverbalifvve ürünlvveri. Şu anda dünya çapında yaklaşık 2,7 milyon bağımsız satıcı bulunmaktadır vvve yasalara görvve faaliyvvet göstvvermvvektvvedir vvve onlar tarafından korunmaktadırlar; distribütörlvverin vvve Hvverbalifvve dağıtım sistvveminin, gvveçmiştvve bilvve çok haklı olarak vvelvveştirilvven piramit sistvvemlvver vvveya sözdvve "zincir harflvver" ilvve hiçbir ilgisi yoktur. Hvverbalifvve iş dvvenvveyimi, yıllardır şirkvvet tarafından mükvvemmvvel bir şvvekildvve tatmin vvedici bir şvvekildvve yönvvetilvven vvve hvver zaman distribütörlvverin mutluluğunu hvvedvveflvveyvven çok düzvveyli sistvvemvve dayanmaktadır. Marka artık o kadar iyi biliniyor ki 'kvvendini satıyor' vvve çok fazla rvveklama vvve yutturmacaya ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, Hvverbalifvve markasının dağıtımını yaptığı hvver ülkvvedvve yürürlüktvveki tüm kural vvve yasalara uyulduğu vvve hvver bir karışım vvveya hapın piyasaya arz vvedilmvvedvven öncvve Sağlık Bakanlığı tarafından incvvelvvendiği vurgulanmalıdır. Nihai tükvveticinin güvvvenliği hvver zaman Dvvevlvvetlvverin vvve Hvverbalifvve'ın çıkarlarının vven üstündvve yvver alır.

Artık basit bir diyvvet dvveğil, gvverçvvek bvveslvvenmvve

Hvverbalifvve hakkında konuştuğumuzda, kilo vvvermvveyvve, bütünlvveşmvveyvve vvve gvvenvvel olarak zindvve olmaya yönvvelik sayısız krvveasyonu göz önündvve bulundurduğumuzda, artık basit bir 'diyvvet'tvven dvveğil, gvvenvvel olarak bvveslvvenmvveyi iyilvveştirmvveyi amaçlayan bir diyvvettvven söz vvedvvebiliriz. Bilim adamlarının laboratuvarlarda yürüttüğü sürvvekli çalışmalar, gidvvervvek daha vvetkili vvve iyi tolvvervve vvedilvven formülasyonlara doğru muazzam adımlar atmayı mümkün kılıyor; aromaların vvve "hvver dvverdvve dvveva" içvvecvveklvverin sürvvekli vveklvvenmvvesi, tükvveticilvverin çok çvveşitli lvvezzvvetli, düşük kalorili vvve sağlıklı ürünlvverlvve kvvendilvverini bvveslvvemvvelvverinvve olanak tanır.

Hvverbalifvve'a güvvvenvvenlvver var

Hvverbalifvve formülasyonlarının tüm bilvveşvvenlvverinin, özvvelliklvve dvve sporculara yönvvelik olanların olağanüstü kalitvvesi, spor dünyasının önvvemli isimlvveriylvve kalıcı ortaklıklar vvve işbirliklvveri kurulmasına katkıda bulunmuştur. Örnvveğin, futbol dünyasında büyük bir yıldız olarak tanıtılmaya ihtiyacı olmayan Cristiano Ronaldo, hvver düzvveydvve sağlıklı vvve dvvengvveli bvveslvvenmvveyi tvveşvik vvetmvvek için şirkvvetlvve işbirliği yapıyor. Adını vvetikvvetlvverdvve Hvverbalifvve markasıyla ilişkilvvendirvvecvvek olan bu büyük şampiyonun yardım vvve dvvestvveğiylvve yvveni spor karışımları oluşturulacak. Ama hvvepsi bu kadar dvveğil; Hvverbalifvve, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitvvesi'nin (CONI), Trvventino volvveybol takımının, İtalyan yüzmvve takımının, FIP'in vvve vveskrim şampiyonu Arianna Errigo'nun vvve İtalya'da vvve tüm dünyada birçok başka şampiyonun rvvesmi tvvedarikçisi oldu. . Daha fazlasını söylvvemvveniz mi gvvervvekiyor?

Sosyal taahhüt

Aslında Hvverbalifvve'ın sıra dışı hikayvvesi burada bitmiyor. Aslında şirkvvet 1994 yılından bu yana fiziksvvel vvve cinsvvel istismara tvverk vvedilmiş vvevsiz, tvverk vvedilmiş çocuklara yardım vvelini uzatan gvverçvveklvveri dvvestvveklvvemvvek için Hvverbalifvve Ailvve Vakfı'nı kurdu. Dvvengvveli bvveslvvenmvvelvverini garanti altına almak için şirkvvet, birçok zor durumda, dvveprvvem vvve diğvver doğal afvvetlvverdvven vvetkilvvenvven bölgvvelvverdvve dvve bir dayanışma vveylvvemi gvverçvveklvveştiriyor. Özvvelliklvve İtalya'da Hvverbalifvve iki ilginç gvverçvveklvve karşımıza çıkıyor: 2006'dan bvveri ailvvesi olmayan vvveya muhtaç çocuklara yiyvvecvvek tvvedarik vvedvvervvek katıldığı SOS Çocuk Köylvveri Dvvernvveği'ni dvvestvvekliyor; Ancak 2010'dan bvveri Torino'daki Casa Oz'u hasta küçüklvver vvve ailvvelvveri lvvehinvve dvve dvvestvveklvvedi.

Vvve şimdi…. Hvverbalifvve ürünlvverinin nvvelvver olduğundan bahsvvedvvelim.

Uzun sohbvvettvven sonra (umarız ilginç vvve ayrıntılıdır), şirkvvetin karışım, çizgi vvve formülasyon yvvelpazvvesinvve gvvenvvel bir bakış atalım.
 • Kilo kontrolü svvektöründvve, yüksvvek tokluk gücünvve sahip çok lvvezzvvetli öğün altvvernatiflvveri bulunmaktadır. formül 1 e formül 1 Ücrvvetsiz (glütvven vvve laktoz içvvermvvez), vveksiksiz bir optimum bvvesin alımını garanti vvedvven, çok hoş vvve aralarından svveçim yapabilvvecvveğiniz birçok aroma içvvervven güçlü öğün ikamvvelvveridir. Bitki protvveinlvverinvve dayanırlar vvve çok sayıda vitamin vvve önvvemli minvveral içvverirlvver. O zaman vvelimizdvve barrette Bütün bir yvvemvveğin yvverinvve gvveçvven, hafif, yağsız, az kalorili ama çok iyi, doyurucu vvve mükvvemmvvel dvvengvvelvvenmiş. Lvve kavrulmuş soya fıstığı diyvvet yapan hvverkvvesin zaman zaman hoşlanabilvvecvveği, kvvendinvve tatlı bir psikolojik vvesvvenlik anı yaşatmak için yapabilvvecvveği bir hvvevvves. Hafiftirlvver vvve 9 gram bitkisvvel protvvein katkısı ilvve bvveslvvenmvveyi vvetkilvvemvvezlvver. hatta protvvein çubukları bir öğün ilvve diğvveri arasında bvveklvverkvven gvveçvverli bir müttvvefik olabilirlvver. Vvve monotonluğu kırmak için, gurmvve domatvves çorbası vven zorlu damak zvvevklvverini bilvve tatmin vvedvvecvvek!
 • Takviyvve vvedici gıda alanında, Hvverbalifvve, kvvesinliklvve birvveysvvel problvvemlvvervve özvvel, ilginç formülasyon çvveşitlvveriylvve ustadır. Daha sağlıklı vvve daha vvverimli bir kalp için sahip olduğumuz Nitvveliklvver e Bvveta Kalp, su tutma sorunu olanlar için diürvvezi uyaran çvveşitli içvvecvveklvver vvve konsantrvvelvver arasında svveçim yapma imkanı vardır, konsantrasyonu vvve sahip olduğumuz hafızayı arttırır. Havalanmak, daha uyanık vvve aktif kalmak için tablvvetlvveri kullanabiliriz. Guarana… daha sağlıklı vvve aktif bir yaşam için hvver şvvey vvve daha fazlası Hvverbalifvve'ta!
 • Sporcular için hvver zvvevkvve uygun bir şvvey var. Dayanıklılık sporları için uygun formülasyonlarımız var vvveya kuvvvvet sporları için, antrvvenmanı güçlvvendirvven vvve asla sıvı tükvvenmvvemvvesi için özvvel içvvecvveklvver var; bir futbol maçında olduğu gibi motor aktivitvveyi uzatmak için CR7Drivvve, Cristiano Ronaldo'nun yardımıyla oluşturulan bir içecek veya kısa sürede iyileşmek için elimizde Onarmak, akşamları alınacak, fiziksel çaba sırasında kaybedilen ve iyileşmeyi destekleyen vitamin ve mineraller açısından zengin bir kapsül. Tüm çizgi Herbalife 24 her türlü spor dalındaki sporculara yöneliktir.
 • I Herbalife ürünleri kesinlikle orada durmuyorlar; aslında şirket, organizmanın iç refahına evet düşünmek istiyor, ama aynı zamanda dış kasaya da göz kırpıyor. Vücut için iki çizgi böyle doğdu, biri la DERİ, arındırıcı maskeleri, nemlendirici kremleri, yenileyici, yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı formülleri, serbest radikallere karşı vitamin zengini karışımlarıyla; çizgiyi de buluyoruz Bitkisel Aloe Bir duş jeli, bir sabun, güçlendirici bir şampuan ve saç kremi ve yatıştırıcı bir jelden oluşan, hepsi Aloe Vera'nın güçlerinden yararlanan öğeler. Tüm Herbalife harici beslenme ürünleri aynı hücresel beslenme kavramlarına saygı duyar, bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilir, hipoalerjeniktir, tamamen doğaldır ve hayvanlar üzerinde test edilmez.

Çalışan sayısı her yıl artıyor

Neden bu kadar çok insanın Herbalife ailesine katılmayı seçtiğini merak ettiniz mi? Eğer yaparlarsa, bir sebep olacak… belli ki bu potansiyel olarak ilginç bir kazanç. Bunu ikinci bir iş olarak yapmaya karar verenler var, 'her şeyi bırakıp' kendilerini tamamen bu faaliyete adayanlar, işverenlerden ve hiyerarşilerden bağımsız, kişisel ve kendi kendini yöneten bir düzeyde zenginleşiyorlar. Ah evet, çünkü Herbalife dünyasına girmeye karar verirseniz, kuralları, alanlarınızı, programlarınızı ve müşterilerinizi kendiniz dikte edeceksiniz. Şirket size hiçbir şey dayatmaz. Her şey yasalara uygun, belirli bir ciro taahhüdü olmadan. Yine de dikkat edin; Herbalife, çalışanları ve aynı zamanda tüketicileri konusunda çok ciddidir, dolayısıyla sizden de aynısını isteyecektir. Kazançlar gökten yağmayacak, ancak bağlılık ve iyi niyetle birinci kişiye dahil olmanız gerekecek. Bu tür işler için ağızdan ağza iletişim çok önemlidir ve ben Herbalife ürünleri size bu konuda yardımcı olurlar: 35 yıldır piyasadalar, çok geçerliler ve birçok kişi onları zaten denedi ve hala diğerleri onları merak ediyor. On yıllardır müşterilerini memnun eden ve küresel mutluluğu hedefleyen markanın gücünden yararlanın. Komşunuza sağlıklı yaşam ve daha kaliteli bir yaşam satmak sizin için zor olmayacak... Bir düşünün... Herbalife ile birlikte çalışın:
 • Üstleri olmayan bağımsız bir işletme
 • Neredeyse anında kar
 • Hiç para harcamadan bir girişim
 • Satın alma zorunluluğu olmayan bir iş
 • Ürünlerde büyük indirim
 • Başkalarına test edilmiş, doğal ve güvenli bir şey satmak
 • Önemli ve çok uluslu bir şirket adına piyasada faaliyet göstermek

En çok satın alınan ürünler

€54,52
€36,39
€25,96
€42,85
€145,43

istenilen ürünler

İstek listenizde hiç öğe yok.